به منظور بزرگداشت سال 1389 برای حفاظت از پلنگ در ایران، مطالب آموزشی متعددی در رسانه ها منتشر می گردد. روزنامه همشهری در روز 15 شهریور 1389 مطلبی با عنوان “آغازی برای حفاظت از پلنگهای ایرانی” به قلم فرشید جعفرزاده چاپ نموده که از وب سایت این روزنامه قابل دسترسی است.