همکاری انجمن در پایش گوشتخواران در مقیاس جهانی

برنامه «پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی» انجمن یوزپلنگ ایرانی در یک پژوهش بین‌المللی برای ارزیابی نقش دوربین‌های تله‌ای در پایش جمعیت‌های…

نشست و کارگاه آموزشی «مفاهیم پایه محیط زیست و ضرورت حفاظت از یوزپلنگ ایرانی»

نشست و کارگاه آموزشی «مفاهیم پایه محیط زیست و ضرورت حفاظت از یوزپلنگ ایرانی» ویژه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بانک…