همکاری انجمن در پایش گوشتخواران در مقیاس جهانی

برنامه «پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی» انجمن یوزپلنگ ایرانی در یک پژوهش بین‌المللی برای ارزیابی نقش دوربین‌های تله‌ای در پایش جمعیت‌های…