برخورد و تعارض میان انسان و حیات وحش یکی از اساسی ترین تهدیدها برای بسیاری از گونه ها بشمار میرود و این موضوع مورد توجه بسیاری از زیست شناسان حفاظت قرار گرفته است. گوشتخواران بزرگ با قلمرو آزاد به عنوان یکی از مسائل دائمی تعارض میان انسان و حیات وحش به شمار می روند.پلنگ به عنوان یکی از مهمترین گونه های منطقه قفقاز نیز از این قضیه مستثنی نیست.با توجه به حساسیت موضوع و تاثیر آن در برنامه های حفاظتی یک پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « ارزیابی تعارض پلنگ ایرانی و مردم محلی در منطقه الموت و مدلسازی زیستگاههای پر خطر به روش MAXENT» در بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی تعریف گردید و لیلا هلاکوهی از اعضا این بخش در تاریخ 25 شهریور ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از آن دفاع نمود. در این تحقیق ابتدا اطلاعاتی در مورد میزان برخورد پلنگ و مردم و عواقب آن که شامل کشته شدن دام یا پلنگ می باشد، توسط پرسش از مردم و چوپانان به روش کیفی در منطقه شکار ممنوع الموت، جمع آوری شد و سپس نقاط برخورد به عنوان نقاط پر خطر برای پلنگ شناسایی شده و توسط مدل Maxent مدلسازی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها، نگرش مردم در این منطقه نسبت به گونه پلنگ مثبت ارزیابی شد و عمده مشکل مردم در ارتباط با نحوه حفاظت این گونه در منطقه و ارگان های مسئول حفاظت در منطقه می باشد. نتایج حاصل از مدلسازی، مهم بودن عامل نزدیکی به روستاها و مناطق با پوشش درختی و درختچه ای در ارتباط با تعارض پلنگ را نیز اثبات نمود.