در ادامه فعالیت‌های آموزشی انجمن با هدف تنویر افکار عمومی و کاهش تعارض مردم محلی با حیات‌وحش منطقه، جشنواره‌های نیم روزه‌ای در روستاهای منطقه الموت غربی در استان قزوین اجرا شد. هدف از برگزاری این برنامه ها، آشنا نمودن پلنگ با مردم محلی و ترغیب آنها به گزارش دهی به محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین درصورت بروز تلفات برای دامهای اهلی بود.

این برنامه با مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین و سرمحیط بانی منطقه الموت غربی در سه روستا‌ی سوگاه، تلاتر و هیر در منطقه رودبار شهرستان الموت غربی در استان قزوین برگزار شد.

استان قزوین یکی از مهمترین حوزه های زیستگاهی پلنگ در ایران به شمار می رود که طی سالهای اخیر با تلاش کارشناسان و محیط‌بانان این استان، وضعیت این جانور موردپایش و بررسی قرار گرفته است که نتایج این مطالعات توسط کارشناسان اداره کل برای مردم تشریح شد. دو محدوده الموت و طارم مهمترین حوزه‌های زیستگاهی پلنگ در استان قزوین به شمار می‌روند. با بکارگیری فناوری دوربین های تله‌ای، برای نخستین بار در اسفند 1388 این جانور در این استان ثبت گردید که ماده ای بالغ بوده است.

با توجه به اطلاعات موجود، ظاهرا پلنگ در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از طعمه خود را با حمله به دام‌های اهلی بدست می‌آورد و همین امر باعث نگرانی مردم و خسارت‌های مالی به آنها شده است. خوشبختانه اداره کل حفاظت محیط زیست برنامه منظمی برای بررسی موارد این چنینی و پرداخت خسارت‌ها و هزینه‌ها دارد که از آن بایستی به عنوان یک برنامه پیشرو در کشور یاد کرد، چون کمتر استانی به صورت سیستماتیک وارد برنامه جبران خسارتCompensation که یک روش رایج در بسیار از کشورهاست، شده است. جشنواره های آموزشی برگزار شده تلاش داشت تا ارتباط نزدیک تری میان مردم و محیط بانان برقرار نموده و درکنار افزایش اطلاعات مردم درباره پلنگ، برنامه جبران خسارت این اداره کل را به مردم محلی معرفی نماید.

مناطق کوهستانی الموت و طارم، مهمترین زیستگاه های پلنگ ایرانی در استان قزوین محسوب می شوند که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند، ولی بدون شک آینده این گربه سان زیبا در این استان بدون همراهی مردم و مسئولین تضمین نخواهد شد.

از این رو و به منظور تکمیل این اقدامات حفاظتی، میتوان با استفاده از برنامه‌های آموزشی و تنویر افکار عمومی  کمک قابل توجهی به آشنایی مردم با این گونه ارزشمند و حفظ آن در یکی از مهمترین سنگرگاه‌های پلنگ ایرانی در حوزه البرز نماید. اجرای نمایش پلنگ ایرانی در روستاها،فرصتیبودتااهالیروستاازریشسفیدانتاجوانان،ازمردانتازنان،به تماشای فیلم‌های آموزشی کوتاه درباره پلنگ ایرانی بنشینند و به صحبت‌های کارشناسان محیط‌زیست قزوین درباره ارزش‌های منطقه الموت و تلاش های سازمان حفاظت محیط‌زیست گوش فرا دهند. همچنین نمایش عروسکی «پلنگ ایرانی» که پس از تجربه موفق نمایش «دردسرهای یوزپلنگی» تهیه شد، در این برنامه به اجرا درآمد. در انتهای برنامه نیز فرصتی برای گفتگوی رودرروی اهالی با کارشناسان درباره حیات وحش و تاثیر آن بر زندگی اهالی فراهم شد.

 

 

 

Alamout1.jpg

 

 

Alamout2.jpg

 

معرفی یافته های پژوهشی توسط کارشناس اداره کل محیط زیست برای مردم

 

 

 

Alamout6.jpg

 

 

Alamout3.jpg

 

 

Alamout7.jpg

 

معرفی برنامه های حفاظتی اداره کل محیط زیست قزوین توسط معاونت محیط طبیعی استان

 

 

Alamout4.jpg

 

 

Alamout5.jpg

 

گفتگوی اهالی و طبیعت دوستان برای همکاری با محیط بانان