سال ۱۳۸۹سال پلنگ بود!!

همزمان شدن سال ۱۳۸۹ خورشیدی با طالع بینی مغولی (سال پلنگ) اندیشه­ای شد برای انجمن یوزپلنگ ایرانی که برنامه­هایی را در جهت افزایش آگاهی عموم مردم و متخصصین در مورد وضعیت گونه پلنگ ایرانی در ایران تدارک بببیند.