توانمندسازی کارشناسان و محيط بانان در استان مرکزی

به منظور آموزش کارشناسان و محیط بانان، کارگاه یک روزه ای در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در اراک برگزار گردید. این کارگاه علمی تخصصی در دو بخش برنامه ریزی شده بوده و حدود 30 نفر از کارشناسان و محیط بانان مناطق مختلف این استان در آن شرکت نمودند.