هیئت مدیره

مرتضی اسلامی دهکردی

عضو هیئت مدیره

لیلا قاسم زاده

مدیر عامل

صفورا زواران حسینی

رئیس هیئت مدیره

خانم تک تهرانی

عضو هیئت مدیره

محمد گائینی

عضو هیئت مدیره

سولماز پروین

عضو هیئت مدیره

دیگر همکاران:

امور بین الملل

  • دکتر کتایون افشار و نیما رضوی: نماینده انجمن در سوئیس
  • دکتر مجید سیدی: نماینده انجمن در فرانسه
  • محبوبه شیرخورشیدی: نماینده انجمن در انگلستان
  • دکتر امین زرگر: نماینده انجمن در کانادا
  • دکتر دانیل شبرخ: نماینده انجمن در استرالیا
  • ایلا منصوری: نماینده انجمن در جنوب ایالات متحده آمریکا