هیئت مدیره

محمد گائینی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

بهنام احسان بخش

رئیس هیات مدیره

سلماز پروین

نایب رئیس هیئت مدیره

مرتضی اسلامی دهکردی

عضو هیئت مدیره

صفورا زواران حسینی

بازرس

عطیه تک تهرانی

عضو هیئت مدیره

دیگر همکاران:

امور بین الملل

  • دکتر کتایون افشار و نیما رضوی: نماینده انجمن در سوئیس
  • دکتر مجید سیدی: نماینده انجمن در فرانسه
  • محبوبه شیرخورشیدی: نماینده انجمن در انگلستان
  • دکتر امین زرگر: نماینده انجمن در کانادا
  • دکتر دانیل شبرخ: نماینده انجمن در استرالیا
  • ایلا منصوری: نماینده انجمن در جنوب ایالات متحده آمریکا