عکس دوربین تله ای از آهو

CDY_1124-ICS-29–Satehmish
CDY_4631-2shakh