جلسه اول کارگروه

جلسه اول کارگروه
عکس از: اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان