در ایران تاکنون هشت گونه از خانواده راسو سانان (Mustelidae) شناسایی شده که از راسو با بدنی کشیده و وزن 25 گرمی تا رودک با وزن 34 کیلوگرم تشکیل شده است. اغلب اعضای خانواده راسوسانان بصورت انفرادی زندگی می کنند. اعضای این خانواده در شرایط گوناگون با شرایط زیستگاهی بسیار متفاوت  زندگی می کنند. از شنگ که در آب زندگی می کند گرفته تا رودک که زندگی زیر زمینی دارد.

تاکنون در ایران مطالعات جامعی در مورد وضعیت اعضای این خانواده صورت نگرفته است. این کمبود و نقصان اطلاعات، انجمن یوزپلنگ ایرانی را بر آن داشت تا با تشکیل تیم تحقیقاتی راسوسانان و تهیه بانک اطلاعات راسوسانان در ایران، قدمهای اولیه را برای تحقیقات وسیع تر و دقیق تر برای مشخص نمودن وضعیت اعضای این خانواده در سراسر کشور بردارد. این پژوهشها از سالهای پیش به صورت پراکنده انجام می شد، اما از نیمه دوم سال 90 شکل منسجم تری به خود گرفت و منجر به تشکیل تیم تخصصی راسوسانان شد. در گام نخست، به روز کردن نقشه پراکنش اعضای خانواده راسوسانان در اولویت مطالعات قرار گرفته است. انجمن یوزپلنگ ایرانی امیدوار است این پژوهش، مبنای مطالعاتی را برای بررسی های دقیق تری از وضعیت زیستی اعضای این خانواده از گوشتخواران بدست آورد و در این راه، به یاری همه علاقمندان و کارشناسان نیازمند است.

 

StoneMarten1.jpg

 

سمور سنگی که توسط دوربین تله ای عکس گرفته شده است

 

Ratel1.jpg

 

رودک عسل خوار یکی از ناشناخته ترین راسوسانان ایران می باشد

 

 

MartenSampling1.jpg

 

نمونه برداری از بافت راسوسانان برای مطالعات ژنتیکی

 

 

GilanDoE1.jpg

 

نمونه های موجود در موزه ها و کلکسیونهای سرتاسر کشور ثبت می گردند

 

 

EducationalCards.jpg

 

مجموعه کارتهای آماده شده جهت انجام مطالعات پرسشنامه ای و ارزیابی میزان آشنایی مردم محلی با گونه ها