سومین شماره خبرنامه پلنگ ایرانی منتشر شد. در این شماره مباحث مختلفی درباره پلنگ در ایران می خوانید که عبارتند از:

    داستان پلنگ …

     آیا اقدامات حفاظتی برای تضمین بقای بلندمدت پلنگ در ایران کافیست؟

 

      کتابخانه پلنگ ایرانی

    بحران پلنگ در لرستان

    معرفی پارک ملی تندوره

  و …

 

علاقمندان به دریافت این شماره و شماره های پیشین خبرنامه پلنگ ایرانی می توانند با مراجعه به بخش سال پلنگ در وب سایت، آنها را دانلود نمایند.