هجدهمین شماره همشهری “سرزمین من” منتشر شد. عنوان مطلب اصلی این شماره ” «این گروه خشن» نام دارد که در بخش حیات وحش نگاهی جانورشناسانه به زندگی گرگ‌های خاکستری ایران دارد. شکارگرانی پر ابهت که در سراسر ایران به صورت گروهی زندگی می‌کنند. گرگها که یکی از فراوان ترین گوشتخواران بزرگ جثه ایران محسوب می شوند، تاکنون کمتر موردمطالعه قرار گرفته و هر سال تعداد زیادی از آنها ازبین می رود. نویسنده این مقاله در این شماره ماهنامه همشهری سرزمین من، فاطمه حسینی زوارئی می باشد که در بخش تحقیقات انجمن یوزپلنگ ایرانی فعالیت می نماید. این نشریه کاری از گروه مجلات همشهری است که به معرفی میراث‌‌ فرهنگی، طبیعی و معنوی ایران می‌پردازد و بدون شک نقش انکارناپذیری در گسترش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه دارد.