نقش زيستگاه های حاشيه ای برای بقای پلنگ ايرانی در پارک ملی گلستان

پارک های ملی و مناطق حفاظت شده را باید آخرین پناهگاه های پلنگ ایرانی دانست، لیکن پلنگ یکی از گربه سانانی است که جابجایی و تحرک زیادی داشته و بین مناطق مختلف در رفت و آمد است.