نوزدهمین کنفرانس بین المللی خرس

نوزدهیمن کنفرانس بین المللی خرس از ۲۶ لغایت ۳۱ اردیبشهت ماه در شهر تفلیس گرجستان برگزار می شود. این کنفرانس معتبر علمی هر دو یا سه سال یک بار برگزار شده و دور قبل آن در مکزیک بوده است. باقر نظامی و محمدصادف فرهادی نیا در این دوره شرکت نموده و ۲ مقاله علمی در محل هتل رادیسون ارائه می دهند.