آموزش دامداران و شكارچيان در عباس آباد و دره انجير

کاروان نمایش «دردسرهای یوزپلنگی» سفرهای خود را به منظور آشنایی دامداران و شكارچیان پیرامون زیستگاه های یوزپلنگ آغاز کرد. اولین سفر به سوی روستاهای چوپانان، خرانق و رباط پشت بادام برگزار شد. این برنامه هدف آشنایی با حیات وحش منطقه و کاهش تعارض با حیوانات را دنبال می کند.