همایش “لرستان؛ سنگرگاه پلنگ ایرانی در زاگرس”

شهرستان الیگودرز میزبان نخستین همایش “لرستان؛ سنگرگاه پلنگ در زاگرس” در روز ۷ مرداد ماه ۱۳۹۰ بود. در این همایش که به صورت مشترک توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان برنامه ریزی شد، بیش از ۲۰۰ مهمان از ۱۳ روستای اصلی جنوب حوزه اشترانکوه در شهرستان الیگودرز (بخش شول آباد) شرکت داشتند.