همايش “لرستان؛ سنگرگاه پلنگ ايرانی در زاگرس”

شهرستان الیگودرز میزبان نخستین همایش “لرستان؛ سنگرگاه پلنگ در زاگرس” در روز 7 مرداد ماه 1390 بود. در این همایش که به صورت مشترک توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان برنامه ریزی شد، بیش از 200 مهمان از 13 روستای اصلی جنوب حوزه اشترانکوه در شهرستان الیگودرز (بخش شول آباد) شرکت داشتند.