بازگشت یوز مادر به سیاهکوه

نتایج مطالعات اخیر در مناطق حفاظت شده استان یزد که با استفاده از دوربین های تله ای صورت گرفت، نشان از جابجایی های گسترده یوزها میان مناطق مختلف دارد. شگفت انگیزترین مورد مربوط به یک ماده یوز بالغ می باشد که بین دو منطقه با فاصله هوایی بیش از ۱۳۰ کیلومتر در تردد است.