با پايان سال 1389، آخرين شماره خبرنامه پلنگ ايرانی منتشر شد. اين خبرنامه که با هدف اطلاع رسانی درباره پلنگ ايرانی تدوين گرديد، مشتمل بر 6 شماره بود که به ارائه آخرين اطلاعات و اخبار از اين گربه سان درمعرض خطر در ايران پرداخت. انتشار اين خبرنامه با استقبال گسترده کارشناسان بين المللی روبرو گرديد که در راستای فعاليتها برای بزرگداشت سال پلنگ در ايران انجام گرفت. برای دسترسی به آخرين شماره خبرنامه سال پلنگ و همچنين آرشيو شماره های گذشته، به آدرس زير می توانيد مراجعه نماييد

خبرنامه های سال پلنگ