به منظور بزرگداشت سال 1389 برای حفاظت از پلنگ در ايران، مطالب آموزشی متعددی در رسانه ها منتشر می گردد. روزنامه همشهری در روز 15 شهريور 1389 مطلبی با عنوان “آغازی برای حفاظت از پلنگهای ايرانی” به قلم فرشيد جعفرزاده چاپ نموده که از وب سايت این روزنامه قابل دسترسی است.