برنامه پايش جمعيت گوشتخواران در پناهگاه حيات وحش عباس آباد نايين از پايان فروردين ماه تا تابستان 1391 انجام می شود. در اين برنامه که با همکاری اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نايين و حمايت اداره کل حفاظت محيط زيست اصفهان انجام می گيرد، بيش از 35 نقطه از گذرگاه های حساس و زيستگاه های بکر اين منطقه با استفاده از دوربين های تله ای مورد پايش قرار خواهند گرفت.

درمرحله نخست، کارشناسان انجمن يوزپلنگ ايرانی و اداره حفاظت محيط زيست نايين طی يک ماه گذشته نقاط پيشنهادی متعددی را در منطقه برداشت نموده و بيش از 15 دستگاه دوربين تله ای را به منظور ارزيابی مقدماتی از وضعيت گونه ها در منطقه و آموزش محيط بانان در زمينه عمکرد دوربين ها نصب نموده اند.

 مهمترين گونه هدف در اين مطالعه، يوزپلنگ آسيايی خواهد بود که با تراکم بسيار پايينی در اين منطقه زيست نموده و تابحال تنها يک بار در اين منطقه از آن عسکبرداری شده است. با توجه به نزديکی اين منطقه به پارک ملی و منطقه حفاظت شده سياهکوه اردکان، همزمان تعدادی دوربين نيز در گذرگاه های حساس اين منطقه نيز نصب شده تا درصورت جابجايی يوزها بتوان اطلاعات صحيحتری کسب نمود. عباس آباد همچنين زيستگاه مناسبی برای کاراکال به شمار می رود و تجربيات قبلی دوربين گذاری منجر به تصاوير متعددی از اين گربه سان کمتر شناخته شده کشورمان در اين منطقه شده است.

اين مطالعه پس از پايان موفقيت آميز مرحله نخست “برنامه پايش جمعيت يوزپلنگ و رقبای آن در ايران” که در چهار منطقه سياهکوه،بافق،آريزودرهانجير استان يزد انجام گرفت. انجمن يوزپلنگ ايرانی اميدوار است تا پس از اجرای اين برنامه و تحت پوشش قرار دادن زيستگاه های اصلی يوزپلنگ در کشور، برای نخستين بار آمار علمی قابل اتکايی از يوزپلنگ در کشور ارائه دهد.

 

درپاييز سال 1389، برای نخستين بار يوزپلنگ در منطقه عباس آباد با استفاده از دوربين تله ای توسط محيط بانان اين منطقه عسکبرداری شد، از آن تاريخ تاکنون ديگر تصويری از اين جانور در اين منطقه گرفته نشده است