کارگاه آموزشی “آشنايی با بوم شناسی و وضعيت يوزپلنگ آسيايی” برای داوطلبان و اعضای انجمن يوزپلنگ ايرانی برگزار شد. در اين کارگاه که نخستين برنامه توانمندسازی ويژه اعضا و داوطلبان در سال 1390 بود، بيش از 45 شرکت کننده حاضر با ابعاد مختلف زندگی و بوم شناسی يوزپلنگ آسيايی در ايران آشنا شدند. پراکنش، عادات غذايی، زادآوری و رفتار اين گربه سان ارزشمند از ديگر بخشهای اين کارگاه آموزشی بود.

از آنجا که اجرای برنامه های تنويرافکار عمومی يکی از فعالترين بخشهای انجمن يوزپلنگ ايرانی را طی ده سال گذشته تشکيل می دهد، از اين رو آموزش آموزشگرانی که در برنامه های مختلف به آموزش مردم می پردازند از اهميت بالايی برخوردار می باشد. نظر به استقبال گسترده از اين کارگاه و عدم توانايی برخی از آموزشگران و داوطلبان انجمن برای شرکت در کارگاه نخست، اين کارگاه تاريخ 20 تيرماه مجددا برگزار خواهد شد که اطلاعيه آن به شرح زير می باشد.

 

CheetahWorkshopKhordad13902.jpg

 

CheetahWorkshopKhordad13903.jpg

 

CheetahWorkshopKhordad13904.jpg

 

 

Workshop_Cheetah 3.jpg