جشنواره ای با عنواندوستداران يوزپلنگ ايرانی در شهر ابوزيدآباد واقع در جنوب پارک ملی کوير برگزارگرديد. اين جشنواره که در تاريخ 10 مهرماه توسط جمعيت کوير سبز کاشان و انجمنيوزپلنگ ايرانی و با همکاری پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی، شهرداری ابوزيدآباد وانجمن دوستداران طبيعت دانشگاه پيام نور آران و بيدگل برگزار شد، برنامه های متعددیبرای جوامع محلی پيرامون زيستگاه يوزپلنگ در پارک ملی کوير از قبيل پرده خوانی،مسابقات نقاشی، پخش فيلم، طراحی، خطاطی و انواع بازی های آموزشی طراحی و اجراگرديد. همچنين در کنار اين برنامه، مواد آموزشی متعددی ازقبيل بروشور، پوستر، دفترچه و غيره در ميان بازديدکنندگان توزيع گرديده و فيلمهايی از پارک ملی کوير نيزدر اختيارشان قرار داده شد. پوسترها و بنرهای تبليغاتی نيز از روزها قبل در شهرها وروستاهای پيرامونی مردم را به اين جشنواره که به مناسبت روز حفاظت از يوزپلنگساماندهی شده بود، دعوت نموده بود.

خوشبختانه بيش از 1500 نفر از جمعيت حدودا 6000نفری شهر ابوزيدآباد در اين جشنواره شرکت نموده و از نزديک با يوزپلنگ آشنا شدند. لازم به ذکر است که پارک ملی کوير يکی از مهمترين زيستگاه های يوزپلنگ آسيايی درکشور به شمار می رود که تابحال هيچ برنامه آموزشی در سطح جوامع محلی اطراف اينزيستگاه اجرا نگرديده بود. شهرهای ابوزيدآباد و مهاباد در جنوب پارک از مهمترينسکونتگاه های انسانی به شمار می روند که بيشترين تعامل را با جنوب پارک ملی کويرهمواره داشته و از اين جهت تنويرافکار عمومی در ميان ساکنين آنها از اهميت به سزايیبرخوردار است.در پايان لازم است از تلاشها و پيگيری های آقای مهندسمحمد منعمی از شهرستان کاشان تشکر و قدردانی گردد.