گورخر ایرانی یکی از پستانداران نادر ایران محسوب می شود که تنها چند صد فرد از آن در دو منطقه توران و بهرام گور باقیمانده است. به منظور تضمین بقای این سمدار در کشور، از اواسط دهه 1370 شمسی، برنامه ای به منظور تکثیر در اسارت این جانور با هدف رهاسازی در طبیعت در استان یزد آغاز شد تا با استفاده از افراد به دنیا آمده در اسارت، در بلندمدت بتوان برخی از زیستگاه های سابق گور در ایران مجددا احیا شود. در سالهای اخیر، برای نخستین بار اداره کل حفاظت محیط زیست یزد اقدام به معرفی مجدد این زیرگونه به منطقه حفاظت شده کالمند نمود. خوشبختانه افراد رهاسازی شده به صورت مستمر توسط کارشناسان و محیط بانان این منطقه مورد پایش قرار گرفته و تا پایان دومین سال پس از رهاسازی، یک مورد تلفات و یک مورد زادآوری گزارش شد. با استفاده از داده های گردآوری شده، گزارشی به منظور انعکاس نتایج و دستاوردهای مقدماتی برنامه معرفی مجدد تدوین شد تا پایه ای برای مطالعات آتی و همچنین تلاشهای مشابه باشد. نتایج این پژوهش نشان دهنده آنست که چنین تلاشهایی شدیدا با تعداد و نشبت جنسی افراد رهاسازی شده و همچنین حفاظت موجود وابسته بوده ولی کسب اطمینان از موفقیت تلاشها نیازمند پایش افراد رهاسازی شده در دوره زمانی طولانی تر می باشد. علاقمندان به دریافت مقاله منتشر شده می توانند آنرا از اینجادریافت نمایند.