بزرگترين برنامه پايش گربه سانان کشور با استفاده از از دوربين های تله ای از ابتدای زمستان سال جاری در چندين منطقه در استان يزد بطور همزمان آغاز گرديد. منطقه حفاظت شده کوه بافق، منطقه شکارممنوع آريز، پناهگاه حيات وحش دره انجير و پارک ملی و منطقه حفاظت شده سياهکوه چهار منطقه ای هستند که همزمان با استفاده از حدود 100 دستگاه دوربين تله ای تحت پايش قرار گرفتند. اين پژوهش گسترده به صورت مشترک توسط اداره کل حفاظت محيط زيست يزد و انجمن يوزپلنگ ايرانی با همکاری پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی و مؤسسه پانترا درحال انجام بوده و نسبت به کارهای مشابهی که پيش از اين در ايران انجام گرفته است، از حيث گستردگی و ميزان تلاش بی سابقه می باشد.

در اين مطالعه كه محدوده اي نزديك به 800 هزار هكتار از زيستگاههاي يوزپلنگ آسيايي در استان يزد، پوشش داده شد، دوربين های تله اي در مسيرها ي از قبل تعيين شده نصب گرديدند. محيط بانان و نيروهای اجرايی اين مناطق و کارشناسان اداره کل حفاظت محيط زيست يزد همراه با کارشناسان انجمن يوزپلنگ ايرانی در زمستان سال جاری به صورت مداوم اين دوربين ها را پايش نموده و عملکرد و نتايج آنها را ثبت نمودند.

در پايان اين مطالعه، انتظار می رود تعداد قابل توجهي عكس از حيات وحش در اين محدوده وسيع گرفته شود و وضعيت و نقاط انتشار برخي گونه هاي ارزشمند نظير يوزپلنگ، پلنگ، كاراكال، شاه روباه، گرگ، كفتار و … مشخص شود. همچنين، برای نخستين بار جمعيت يوزپلنگ در کشور به صورت علمی برآورد شده و درعين حال تلاش خواهد شد ساختار جمعيت پلنگ ايرانی و حتی گرگ نيز تخمين زده شود.

 

YazdCT1.jpg

 

YazdCT2.jpg

 

YazdCT3.jpg

 

YazdCT4.jpg

 

YazdCT5.jpg

 

YazdCT6.jpg

 

YazdCT7.jpg

 

YazdCT8.jpg

 

Methods.jpg