در ايران تاکنون هشت گونه از خانواده راسو سانان (Mustelidae) شناسايي شده که از راسو با بدني کشيده و وزن 25 گرمي تا رودک با وزن 34 کيلوگرم تشکيل شده است. اغلب اعضاي خانواده راسوسانان بصورت انفرادي زندگي مي کنند. اعضاي اين خانواده در شرايط گوناگون با شرايط زيستگاهي بسيار متفاوت  زندگي مي کنند. از شنگ که در آب زندگي مي کند گرفته تا رودک که زندگي زير زميني دارد.

تاکنون در ايران مطالعات جامعي در مورد وضعيت اعضای اين خانواده صورت نگرفته است. اين کمبود و نقصان اطلاعات، انجمن يوزپلنگ ايرانی را بر آن داشت تا با تشکيل تيم تحقيقاتي راسوسانان و تهيه بانک اطلاعات راسوسانان در ايران، قدمهاي اوليه را براي تحقيقات وسيع تر و دقيق تر براي مشخص نمودن وضعيت اعضاي اين خانواده در سراسر کشور بردارد. اين پژوهشها از سالهاي پيش به صورت پراکنده انجام مي شد، اما از نيمه دوم سال 90 شکل منسجم تري به خود گرفت و منجر به تشکيل تيم تخصصي راسوسانان شد. در گام نخست، به روز کردن نقشه پراکنش اعضاي خانواده راسوسانان در اولويت مطالعات قرار گرفته است. انجمن يوزپلنگ ايراني اميدوار است اين پژوهش، مبناي مطالعاتي را براي بررسي هاي دقيق تري از وضعيت زيستي اعضای اين خانواده از گوشتخواران بدست آورد و در اين راه، به ياری همه علاقمندان و کارشناسان نيازمند است.

 

StoneMarten1.jpg

 

سمور سنگی که توسط دوربين تله ای عکس گرفته شده است

 

Ratel1.jpg

 

رودک عسل خوار يکی از ناشناخته ترين راسوسانان ايران می باشد

 

 

MartenSampling1.jpg

 

نمونه برداری از بافت راسوسانان برای مطالعات ژنتيکی

 

 

GilanDoE1.jpg

 

نمونه های موجود در موزه ها و کلکسيونهای سرتاسر کشور ثبت می گردند

 

 

EducationalCards.jpg

 

مجموعه کارتهای آماده شده جهت انجام مطالعات پرسشنامه ای و ارزيابی ميزان آشنايی مردم محلی با گونه ها