انتخاب طعمه يکی از مهمترين جنبه های اکولوژی طعمه خواران است که درمورد يوزپلنگ آسيايی از اهميت خاصی برخوردار می باشد.  در اين خصوص، مطالعه علمی در پناهگاه حيات وحش دره انجير صورت گرفته که نتايج قابل توجهی داشته است. براساس اين مطالعه، يوزپلنگ آسيايی سمداران نر، بخصوص قوچ و کل را ترجيح می دهد و اين درحالی است که نرها سهم کمتری در ميان جمعيتهای طبيعی طعمه ها در طبيعت دارا می باشند. از اين رو، اکيدا توصيه می شود که از صدور پروانه شکار درون زيستگاه های يوزپلنگ در ايران اجتناب گردد، زيرا اين طعمه خوار برای بقای خود به آنها وابسته می باشد. نتايج اين مطالعه که اخيرا به چاپ رسيده از آدرس زير قابل دستيابی است:

Prey selection by the critically endanegerd Asiatic cheetah in central Iran (2010)