دوازده سال از نام گذاری روز 9 شهریور به نام یوزپلنگ ایرانی می گذرد و در این مدت تلاش های بسیاری برای حفظ این گونه در ایران شده است.
با این وجود، امروز وضعیت حفاظت از یوزپلنگ ایرانی حساس تر از هر زمان دیگری است و هم چنان باید برای حفظ نادرترین گربه سان ایران زمین دوید.
9 شهریور امسال جای خالی تعدادی از بهترین متخصصین و حفاظت گران حیات وحش این سرزمین احساس می شود و ما چون ماه های گذشته امیدوار به بازگشت این عزیزان به میدان برای حفاظت از زیستگاه های ایران زمین هستیم.

ما انجمن یوزی ها دست از تلاش برنداشته ایم و مصمم تر از قبل به دنبال یوزپلنگان می دویم. با عضویت در انجمن یوزپلن ایرانی با ما همراه شوید…

http://members.wildlife.ir

کارگردان این ویدئو زیبا جناب آقای مجید سرحدی از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی است که صمیمانه از ایشان سپاسگزاریم.