پس از پایش سراسری سال 1400 در زیستگاه‌ های شمالی یوزپلنگ آسیایی در ایران توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی، سال 1401 نیز مورد پایش قرار گرفت. در این پایش تمام مناطق مورد پوشش سال 1400 به طور مجدد دوربین گذاری شدند. تعداد 60 دستگاه دوربین تله ای تا زمان ورود دام به مناطق، در زیستگاه ها نصب بودند و پس از ورود دام، تنها محدوده پارک ملی توران خالی از دوربین نشد. به همین دلیل نتایج داخل این گزارش اطلاعات تا پایان سال 1401 را شامل می شود.
افزایش ثبت توله ها و ماده ها نسبت به سال 1400 مهمترین دستاورد این پایش است. همچنین بر اساس اطلاعات تکمیلی، درخت تبارشناسی یوزپلنگ های توران در بخش ضمائم به روز رسانی شده است.

نتایج بدست آمده در این مطالعه در راستای همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان و خراسان شمالی است و همچون تمامی سالها انجمن قدردان زحمات مدیران و محیط بانان مناطق مورد پایش و تمامی افراد همکار خواهد بود.