صفحه اصلی بازگشت «پویان» به نایبندان تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش دره انجیر توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1393

تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش دره انجیر توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1393

موقعیت مناطق مورد مطالعه در ایران
Pouyaan 93