صفحه اصلی بازگشت «پویان» به نایبندان تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1394

تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1394

مقایسه خالها در سه سال متفاوت