صفحه اصلی بازگشت «پویان» به نایبندان مقایسه خالها در سه سال متفاوت

مقایسه خالها در سه سال متفاوت

تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1394
تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های موسسه نشنال جئوگرافیک در سال 1390