صفحه اصلی بازگشت «پویان» به نایبندان تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های موسسه نشنال جئوگرافیک در سال 1390

تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های موسسه نشنال جئوگرافیک در سال 1390

مقایسه خالها در سه سال متفاوت
مسافت طی شده توسط «پویان» بین دو منطقه در رفت و برگشت