صفحه اصلی بازگشت «پویان» به نایبندان مسافت طی شده توسط «پویان» بین دو منطقه در رفت و برگشت

مسافت طی شده توسط «پویان» بین دو منطقه در رفت و برگشت

تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش نایبندان توسط دوربین های موسسه نشنال جئوگرافیک در سال 1390
موقعیت مناطق مورد مطالعه در ایران