صفحه اصلی بازگشت «پویان» به نایبندان موقعیت مناطق مورد مطالعه در ایران

موقعیت مناطق مورد مطالعه در ایران

مسافت طی شده توسط «پویان» بین دو منطقه در رفت و برگشت
تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش دره انجیر توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1393