Pouyaan 93

تصویر ثبت شده از «پویان» در پناهگاه حیات وحش دره انجیر توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1393