اخیرا مقاله ای توسط کارشناسان انجمن منتشر شد که نشان دهنده وضعیت و ساختار جمعیت خرس قهوه ای در منطقه گلستانک می باشد.

در این پژوهش که به صورت متوالی در سالهای 1390 و 1391 انجام گرفت، ساختار جمعیت خرس قهوه ای بر اساس داده های میدانی بررسی شد. در مجموع تعداد 30 و 21 خرس در دو سال متوالی مشاهده شد که حدود نیمی از آن ها (56.8%) به صورت گروه های خانوادگی متشکل از ماده و توله هایش بودند. از میان افراد مشاهده شده، کمترین سهم متعلق به خرس های نابالغ (9.8%) بود؛ احتمالا به این دلیل که این خرس ها برای اجتناب از خرس های بزرگسال نر پراکنده می شوند. در طول این تحقیق نیز رفتار تهاجمی خرس نر نسبت به خرس های نابالغ مشاهده شد. همچنین خرس های بالغ از هر دو جنس 53% از جمعیت را تشکیل می دادند.

نتایج این تحقیق می تواند پایه ای برای تحقیقات بعدی بر روی ساختار خرس قهوه ای در شمال ایران باشد. علاوه بر افزایش تلاش ها در جهت پایش این جانور در زیستگاه های کلیدی اش، فعالیت های حفاظتی بیشتر برای ایمن شدن جمعیت این گونه به جهت حفاظت از منطقه امن خرس های ماده ضروری است.

علاقمندان به دریافت این مقاله می توانند آنرا از این لینک دریافت کنند.

عکس از: باقر نظامی