با وجود انتشار وسیع در آسیا، سیاه‌گوش (لینکس) یکی از کم‌شناخته‌شده‌ترین گربه‌سانان این قاره است. در ایران نیز اطلاعات اندکی از وضعیت و پراکنش این جانور وجود دارد که محدود به گزارش‌های قدیمی و گاه تاییدنشده می‌شوند. از این رو، انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان محیط زیست، از سال 1386 اقدام به جمع‌آوری اطلاعات موجود از سیاه‌گوش در سراسر استان‌های کشور کردند. نتایج این پایش گسترده که شامل شناسایی پراکنش واقعی و احتمالی این گونه در ایران و مهم‌ترین عوامل تهدید آن می‌شود، با حمایت کارگروه تخصصی گربه‌سانان اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN)، در شماره پاییز  NewsCAT انتشار یافته است.

در این مقاله، کلیه گزارشها و مشاهدات از این گونه در سه طبقه 1، 2 و 3 که براساس ميزان مستند بودن آنهاست طبقه بندی شده و اکثر استانهای کشور نيز تحت پوشش قرار گرفته است. این مقاله برای علاقه‌مندان از این‌جا قابل دسترس است.