به منظور ارائه گزارش از حدود یک دهه تلاشهای مطالعاتی و حفاظتی در پناهگاه حیات وحش میاندشت، کارگاه آموزشی در محل پاسگاه سرمحیط بانی این منطقه با حضور محیط بانان و کارشناسان برگزار شد. در این برنامه، در ابتدا به معرفی مطالعات صورت گرفته در این منطقه از سال 1382 صورت گرفته و سپس نتایج بررسی جمعیت گوشتخواران با تاکید بر یوزپلنگ، گرگ و کفتار با استفاده از دوربین های تله ای برای حضار تشریح شد. پیش از پایان این مراسم، هدایای متنوع نقدی و غیرنقدی که برای محیط بانان مشارکت کننده در این برنامه از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی و انجمن یورپلنگ ایرانی تهیه شده بود، اهدا شد. در پایان، مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست خراسان شمالی آقای مهندس مطهری برای محیط بانان به سخنرانی پرداخت.

پناهگاه حیات وحش میاندشت یکی از معدود مناطق حفاظت شده ایران است که طی دو سال اخیر شاهد روند رو به رشد جمعیت آهو بوده است، بطوریکه از حدود 250 اهو در اوایل دهه 1380 به حدود 800 فرد در اوایل دهه 1390 رسیده است. مطالعات نشان داده که حداقل 4 بار یوزها در این منطقه طی یک دهه اخیر به زادآوری پرداخته که در آخرین مورد، سه توله توسط مادر با موفقیت بزرگ شده اند.

برنامه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش میاندشت از سال 1382 توسط اداره حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در حال اجرا می باشد و انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز در زمینه پایش جمعیت گوشتخواران، بررسی های اکولوژیک، آموزش جوامع محلی و به اشتراک گذاشتن دانش فنی طی این سالها مشارکت نموده است.