اواخر اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری انجمن یوزپلنگ، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و ادراه کل محیط زیست استان یزد، کارگاهی مشارکتی در شهرستان اردکان برای پایش جمعیت یوزپلنگ برگزار شد.

این برنامه، 29 اردیبهشت در مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی در شهرستان اردکان یزد اجرا شد. محیط بانان، کارشناسان، رؤسای گارد و معاونین ادارت محیط زیست استان های یزد، اصفهان، کرمان و خراسان جنوبی و همچنین کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و تعدادی از اساتید محیط زیست دانشگاه یزد شرکت کنندگان این برنامه یک روزه بودند. ضمنا نمایندگانی از موسسه کاوشگران حیات وحش پارت و انجمن دوستداران محیط زیست اردکان به همراه برخی از پژوهشگران سرشناس حوزه حیات وحش در ایران حضور داشتند.

1

افتتاح کارگاه با سخنرانی معاون پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی جناب آقای کارگر، معاون محیط طبیعی استان یزد جناب آقای اکبری و جناب آقای ایران نژاد از استاید دانشگاه یزد همراه بود.

جناب آقای اکبری معاون محیط طبیعی استان یزد
جناب آقای اکبری معاون محیط طبیعی استان یزد

 این کارگاه دارای سه بخش اصلی بود که در بخش اول مباحثی در ارتباط با وضعیت فعلی یوزپلنگ آسیایی، مرور برنامه های پایش جمعیت و لزوم پایش یوز در ایران توسط کارشناسان انجمن ارائه شد. در بخش بعدی، افراد در غالب گروه ها به فعالیت مشارکتی پرداختند تا چالش­ های پایش جمعیت یوزپلنگ را در هر منطقه روی کاغذ بیاورند. در انتها نیز در همان گروه ها، راهکارهای این چالش ها بررسی و ارائه شد.

در حاشیه این کارگاه، مشکلات و کمبودهای مناطق، توسط مسئولین و محیط بانان مطرح شده و به بحث و بررسی گذاشته شد.