منطقه حفاظت شده کوه بافق يزد با يکی از بزرگترين چالشهای زيست محيطی کشور دست و پنجه نرم می کند. ماه هاست که جاده ای که از ميان اين منطقه قرار است بگذرد، آينده کوه بافق را با مخاطره روبرو ساخته است.  اين جاده با نام جاده گزوئيه بيش از سی سال است که يکی از بزرگترين تهديدات بالقوه بافق به شمار می آمده که امروزه يک خطر تمام عيار بالفعل شده است. اين جاده مسير دسترسی تعدادی از روستاهای پشت کوه بافق را به مرکز شهرستان بافق نزديک تر می سازد. درحال حاضر، يک مسير آسفالته 78 کيلومتری اين روستاييان را به بافق می رساند که کاملا دشتی و تخت می باشد، حال آنکه جاده مورد مناقشه 56 کيلومتر طول داشته و تنها 22 کيلومتر مسير فعلی را کوتاهتر می سازد. البته اين جاده جديد، کوهستانی و خطرناک بوده و براساس اظهارنظرهای مکرر مسئولين اداره راه، هيچگونه توجيه فنی و اقتصادی ندارد. اين درحالی است که دو گزينه امن تر با همان طول درحال حاضر مطرح است، ليکن چون احداث آنها زمانبرتر است، کمتر موردتوجه قرار می گيرند.

بافق را بايد يکی از بهترين زيستگاه های پلنگ ايرانی در مرکز ايران دانست و درعين حال، درکنار توران بهترين منطقه برای ديدن يوزپلنگ آسيايی در طبيعت می باشد. وجود تراکم بالا از اين دو گربه سان ارزشمند باعث گرديده که بافق پتانسيل گردشگردی بالايی داشته باشد و نيازمند توجه جدی و بيشتری باشد. درحال حاضر، بافق بيش از هر زمان ديگری به همراهی و کمک مسئولين، کارشناسان و دانشگاهيان نيازمند است. اداره کل حفاظت محيط زيست يزد و اداره حفاظت محيط زيست بافق به شدت برای حفظ اين منطقه درحال تلاش و رويارويی با ساير نهادها که همگی برای احداث اين جاده متحد شده اند، هستند و از اين رو، برماست که بروز اين فاجعه را اطلاع رسانی نماييم. زمان زيادی باقی نمانده است و آينده منطقه حفاظت شده بافق به شدت درمخاطره قرار دارد.

 

 

 

 

Gazouyeh1.jpg

 

جاده گزوئيه پيش از تخريب

 

Gazouyeh2.jpg

 

Gazouyeh3.jpg

 

Gazouyeh4.jpg

 

Gazouyeh5.jpg

 

Gazouyeh6.jpg

 

به بافق کمک کنيد!

 

 

عکس ها از موسی شمسايی