تعارض با دامداران به واسطه حمله به دام های اهلی، گرگ ها را به یکی از پرچالش ترین گوشتخواران در عرصه مدیریت و حفاظت حیات وحش بدل ساخته است. این تقابل میان انسان و گرگ، محرک اصلی کشتار گرگ ها در طول تاریخ بوده است. در ایران نیز به نظر مي رسد که به دنبال کاهش چشمگير جمعيت سمداران وحشي در سه دهه گذشته، گزارش های حمله گرگ به دام اهلی روند رو به رشدی داشته است که موجب تنفر بیشتر دامداران شدهاست. با وجود گستردگی و اهمیت این موضوع، تاکنون تلاش های اندکی برای شناسایی شدت این تعارض و تاثیر آن بر معیشت دامداران آسیب دیده انجام شده است.
انجمن یوزپلنگ ایرانی در فاصله مهر 1388 تا خردادماه 1390، مطالعه ای با هدف ارزیابی تعامل گرگ و دامداران محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران استان زنجان انجام داد. در این مطالعه که نتایج آن به تازگی در فصلنامه علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری منتشر شده است، به کمک ترکیب نتایج حاصل از تجریه و تحلیل سرگین های جمع آوری شده گرگ با مصاحبه با روستاییان حاشیه منطقه مورد مطالعه، تصویر روشن تری از نگرش مردم محلی این منطقه نسبت به گرگ و خسارت های ناشی از این گوشتخوار ارائه شده است. بر این اساس، اقدامات مدیریتی پیشنهادی برای کاهش تنش دامداران با گرگ ها در این منطقه پیشنهاد شده است. علاقمندان برای مطالعه این مقاله می توانند به لینک ارائه شده به درگاه فصلنامه محیط زیست جانوری مراجعه نمایند.