جایزه مردمی محیط بان

دبیرخانه پنجمین جایزه یحیی مهلت ثبت نام محیط بانان گرامی کشورمان را تمدید کرد. مهلت شرکت در این رویداد ملی تا 27 مهرماه سال جاری تعیین شده بود که اکنون تا پایان روز سه شنبه 15 آبان ماه تمدید شده است. این تاریخ آخرین مهلت بوده و تمدید نخواهد شد.

 مراسم تقدیر از محیط بانان برگزیده اواخر آذرماه سال 1397 برگزار خواهد شد که در این مراسم به سه نفر از افرادی که در طول یک سال گذشته فعالیت های ویژه ای برای حفاظت از محیط زیست انجام داده اند جوایزی اهدا خواهد شد. این جایزه به همت مجتبی رمزی و پریدخت مشکزاد، دو هنرمند برجسته عضو انجمن یوزپلنگ ایرانی پایه گزاری شد و امسال پنجمین دوره جایزه یحیی در جریان برگزاری است. برای ثبت نام و شرکت در این دوره جایزه یحیی، محیط بانان عزیز می توانند فرم ثبت نام را از سایت انجمن یوزپلنگ ایرانی و یا سایت جایزه یحیی دریافت کنند و پس از تکمیل برای دبیرخانه ارسال کنند.

شماره تلفن دبیرخانه پنجمین جایزه یحیی:

09057417632

yahya-award.ir