تاثیر مثبت حضور همیار محیط بانها در کنار محیط بانهای اصلی هر منطقه غیر قابل چشم پوشی است. این افراد می توانند در فعالیت های متنوعی همراه با محیط بانها شرکت کنند و بار زیادی رو از روی دوش آنها بردارند. در عوض محیط بانهایی که ضابط قضایی هستند زمان بیشتری برای گشت و کنترل زیستگاه خواهند داشت. انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز چند سالیست با تامین حقوق دو همیار محیط بان در ذخیره گاه زیست کره توران، نقش خود را کمک به حفاظت بهتر زیستگاه یوزپلنگ ایرانی ایفا کرده است.

امسال نیز همانند دو سال گذشته آقایان محمدحسین کیقبادی و امین ظهیرنژاد از ابتدای فروردین ماه تا پایان سال به عنوان همیار محیط بان در پارک ملی توران به انجام وظیفه می پردازند.

شرکت‌های چای احمد و شرکت نگین پردازش پایتخت امسال تامین حقوق این دو همیار محیط بان را به عهده گرفته اند.