بازديدکنندگان باغوحش لاندوئر در کشور آلمان از نرديک با يوزپلنگ ايراني و مسائل مربوط به آن آشناشدند. در اين برنامه آموزشي يک روزه که به صورت داوطلبانه توسط خانم ناتالي گيزن وهمکاري نزديک مديران اين باغ وحش اجرا گرديد مطالب متنوعي درباره يوزپلنگ ايراني ووجود آن در ايران ارائه شد. خانم ناتالي گيزن يکي از همکاران داوطلب انجمن يوزپلنگايراني است که در ارديبهشت 1388 طی بازديدی از ايران با اهداف و فعاليتهای اينانجمن آشنا شده و طی نشستهای تخصصی متعدد به بحث و تبادل نظر پرداخت. درنهايتبراساس رايزنی های به عمل آمده توسط ايشان باغ وحش لاندوئر علاقمندی خود را بهبرگزاری برنامه های آموزشی درخصوص يوزپلنگ اعلان نمود وفضايی را به اين امر اختصاصدادند. طی اين برنامه آموزشی خانم گيزن در يک مصاحبه تلويزيونی شرکت نموده و بهصحبت درباره يوزپلنگ ايرانی و تلاشهای ايران برای حفظ آن پرداخت. مسابقه نقاشی برایکودکان و نوجوانان و همچنين گريم صورت از ديگر بخشهای جذاب اين برنامه آموزشی يکروزه بود که در آلمان اجرا گرديد. باغ وحش لانوئر يکی از قديمی ترين باغ وحش هایآلمان محسوب می گردد که در سال 1904 در زمينی به وسعت 4 هکتار احداث گرديد. درحالحاضر اين باغ وحش از 600 جانور از 120 گونه جانوری نگهداری می نمايد که يوزپلنگآفريقايی يکی از آنهاست.