تابستان امسال مجددا از سه توله یوز معروف میاندشت عکسبرداری شد. به دنبال جمع آوری تصاویر دوربین های تله ای نصب شده در منطقه، شناسایی عکس های بدست آمده از یوزها انجام گردید که نتیجه آن حضور هر سه توله بود که همچنان سالم در آن منطقه به زندگی خود ادامه می دهند ولی متاسفانه از مادر آنها اثری بدست نیامده است.
در اولین دوره دوربین گذاری (تابستان 1391) در پناهگاه حیات وحش میاندشت به منظور پایش جمعیت یوزپلنگ ها، از یک یوز ماده عکسبرداری گردید که ظواهر نشان میداد دارای توله می باشد. در ادامه کار موفقیت بزرگی بدست آمد آنهم ثبت تصویر سه توله ی ماده یوز بود که بر سر آبشخور مشغول خوردن آب بودند. تا آن زمان در ایران از توله یوزهایی در این سن هیچ تصویری بدست نیامده بود.
نگرانی ها در مورد از بین رفتن توله ها با توجه به تجربیات قبلی وجود داشت که در سال بعد (تابستان 1392) مجددا از یوز ماده به همراه سه توله اش که دیگر یک ساله بودند و سالم، توسط دوربین های تله ای ، فیلم و عکس ثبت شد. به علاوه از یک یوزپلنگ جدید و با جنسیت نا معلوم نیز تصویر بدست آمد.
به جهت ادامه پایش، دوربین ها از نقاط حساس که احتمال عبور یوزها وجود داشت جمع آوری نشدند. این کار موثر واقع گشت و مجدد امسال تصویرهایی از یوزها بدست آمد. در کنار سه خواهر و بردار مذکور یک یوز جدید با جنسیت نر نیز شناسایی شد که در گذشته تصویری از آن نداشته ایم. لازم به ذکر است که خواهر و برادرها هرکدام به تنهایی زندگی می کنند و تصاویر آنها به شکل مستقل ثبت شده است. در نهایت، طی این دوسال پایش در پناهگاه حیات وحش میاندشت، در مجموع 6 فرد یوزپلنگ شناسایی شد که چهار فرد آنها متعلق به یک خانواده بودند.

1 نظر

Comments are closed.