تیم اجرایی

مرتضی پورمیرزای – مدیر عامل

عطیه تک تهرانی – مدیر پژوهش

امین قاسمی – مدیر روابط عمومی

نوید قلیخانی – مسئول شبکه های اجتماعی

بابک نوروززاده – مدیر تورهای طبیعت گردی

ماه منیر مبرهن – مسئول دفتر