پس از ثبت یک خانواده سه نفره شامل یک مادر و دو توله در اوایل تابستان سال جاری، دوربین های نصب شده در پارک ملی توران توانستند در اوایل پاییز یک خانواده دیگر سه نفره را ثبت کنند. مادر این خانواده جدید هرب نام دارد که سال گذشته نیز توانسته بود سه توله خود را بزرگ کند. توله ها پس از بالغ شدن از این مادر هشت ساله جدا شده و هرب نیز توانست امسال هم دو توله به دنیا آورد. ظاهر توله ها در تصاویر کاملا سالم است و جثه آنها نشان دهنده رشد و تغذیه خوب توله هاست. تمامی تصاویر بدست آمده حاصل همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل محیط زیست استان سمنان است. بی شک بدون حفاظت همه جانبه و شبانه روزی محیط بانان شریف، شاهد این تصاویر نخواهیم بود.
ثبت دو خانواده یوزپلنگ آسیایی در توران، امید به حفظ اندک تعداد باقی مانده از این گونه با ارزش را افزایش می دهد و از طرفی حساسیت و فوریت حفاظت از آنها را گوشزد می کند. بطوریکه لازم است تا تمام قوا در جهت حفاظت این جمعیت کوچک حرکت کرده و مانع از دست رفتن آنها شوند.

هرب و دو توله‌اش
هرب و دو توله‌اش