عقاب طلایی در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

شاه بوف در پناهگاه حیات وحش دره انجیر