در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

بز و بزغاله در پناهگاه حیات وحش دره انجیر
شاه روباه در پناهگاه حیات وحش دره انجیر