شاه روباه در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

در پناهگاه حیات وحش دره انجیر
روباه در پناهگاه حیات وحش دره انجیر